หน้าหลัก ที่ตั้งโรงเรียน ประวัติโรงเรียน บุคลากร ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วีดีโอ ติดต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
นางสาวรุ่งนภา ผาลาด ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
นางดาณัฐ แสนสุทธิกานต์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
นางสาวริญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกู, ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
นางสาวรุ่งนภา ผาลาด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
นายณัฐพล สุขสงวน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
นางสาววราภรณ์ สุขเกษม ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
นายสมคิด ชูนพรัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
นางเนตรนภา บัตเตอร์ฟิลด์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
นางสาวกิตติภา สนิทไทย ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
นายพงศ์ศิริ กอดสอาด ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
นางสาวสุปรานี บุญสุภา ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย นายฐัฒพล แก้วศรีงาม ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย นายนวพรรษ ภูมิแสง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
นายวสันต์ นกไทย ช่างไม้ 4โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย นายสมคิด สิงห์สม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย นางลดาวัลย์ นกไทย ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
นายนวพล จบศรี ครูธุรการโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 44 หมู่ 5 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 
โทร. 056 947560 www.bktschool.ac.th